Báo cáo của Đảng viên được giám sát

Đảng viên được giám sát tuân thủ theo quy định việc giám sát trong Đảng về việc thực hiện nhiệm vụ Đảng viên và về việc chấp hành Cương lĩnh Chính trị, Điều lệ Đảng, chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, quy chế, kết luận của …

Xem Tiếp »